Medezeggenschapraad jaarverslag 2018/2019

Medezeggenschapsraad basisschool de Hoeksteen 

Jaarverslag schooljaar 2018/2019 

 

Zevenbergschen Hoek, augustus 2019 

Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Hoeksteen voor het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.  

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

 Samenstelling  

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directeur, Peter van Hasselmaakt officieel geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen en heeft een adviserende rol
De MR van de Hoeksteen bestaat uit 6 deelnemers: 
3 leerkrachten en 3 ouders.  

Leerkrachten 
Johan Govers (voorzitter)
Joyce Hultermans (vice voorzitter)
Pieta de Jonge 

Ouders  

  • Barry Kuijpers 
  • John van der Made 
  • Edwin van Noord 

Bij bovenstaande kan worden opgemerkt dat Joyce Hultermans inmiddels is gestopt met haar MR werkzaamheden. Ook in de oudergeleding waren er wisselingen. Heino Kempers en Petra van der Made, die namens de ouders t/m het schooljaar 2017-2018 in de MR zaten hadden beiden te kennen gegeven te willen stoppen. De MR heeft toen een oproep gedaan aan alle ouders van kinderen op te Hoeksteen om zich, indien gewenst, verkiesbaar te stellen om de vrij gekomen plaatsen in te nemen. Barry Kuijpers en Edwin van Noord gaven hierbij aan wel interesse te hebben in de vrij gekomen plaatsen. Omdat er twee vacatures waren en ook twee aanmeldingen, hoefden er dus geen nieuwe verkiezingen voor de oudergeleding te worden gehouden. 

Barry en Edwin hebben er nu hun eerste jaar als lid van de oudergeleding opzitten. Namens het schoolteam is Joyce Hultermans   inmiddels vervangen door Janneke Sijstermans. 

Eerstvolgende verkiezingen zijn begin volgend schooljaar.  

 

Rooster van aftreden MR “De Hoeksteen” (zittingsduur 3 jaar.) 

 Oudergeleding                                                Personeelsgeleding 

  Begindatum  Aftredend    Begindatum  Aftredend 
           
John v.d. Made  aug. 2015  aug. 2020  Janneke Sijstermans  aug. 2019  aug. 2022 
Barry Kuijpers  aug. 2018  aug. 2021  Pieta de Jonge  aug. 2018  aug. 2021 
Edwin v. Noord  aug. 2018  aug. 2021  Johan Govers  aug. 2018  aug. 2021 

 Vergaderingen  

De MR van de Hoeksteen hanteerde een, tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar afgesproken, vergaderschema. Afgelopen jaargang betrof het de volgende data: 

 

  • Dinsdag 2augustus 2018 
  • Donderdag 1 november 2018 
  • Dinsdag 15 januari 2019 
  • Dinsdag 19 maart 2019 
  • Dinsdag 14 mei 2019 

 

De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids, enz.  

De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.  

 

Onderwerpen 2018 / 2019 

 Taakverdeling schooljaar 2018 / 2019 

OR  ……………………. 
GMR  vacature 
Verkeerswerkgroep  Pieta 
Overblijf  …………………….(o.a. aansprakelijkheidsverzekering, BHV, vrijwilligersvergoeding en kascontrole) 
Notuleren  per toerbeurt John, Barry en Edwin 
Agendacommissie  Johan (en Joyce) 

 

De lege plaatsen in bovenstaand schema zijn afgelopen schooljaar in onderling overleg ingevuld omdat het grootste deel van de oudergeleding nieuw was. Aankomend schooljaar zal er een nieuwe taakverdeling worden gemaakt. 

Algemene informatieavond 

Tijdens de algemene informatieavond van 4 september heeft de MR middels een informatietafel laten zien wie we zijn en wat we doen. 


Begroting 2018 / 2019 

De directeur heeft de begroting gepresenteerd aan de MR. Voor 2018/2019 was er een sluitende begroting.  

Formatieplan 
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar worden ingerichtEr is vooral gekeken naar het aantal zorgleerlingen binnen de groepen en het zoveel mogelijk creeëren van enkele groepen. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2019-2020 is besproken en goedgekeurd in de MR.  

Vakantierooster 

Binnen een aantal randvoorwaarden kan Stichting “De Waarden” de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar voor al haar scholen zelf bepalen. De GMR heeft adviesrecht m.b.t. het beleid inzake het vakantierooster. De studiedagen voor “De Hoeksteen” worden uiteraard door de school zelf ingevuld. Het uiteindelijke vakantierooster wordt gepubliceerd in de jaarkalender voor ouders. Het voorstel is tijdens de MR vergadering besproken. 

Trendanalyse 

Onze I.B.er (intern begeleider), Lianne Kokenberg maakt ieder schooljaar na het afnemen van de CITO midden toetsen een trendanalyse, waaruit duidelijk blijkt hoe de kwaliteit van het onderwijs er op de Hoeksteen voor staat. Ook zijn hieruit natuurlijk trends af te leiden, waarop al dan niet actie kan worden ondernomen door het schoolteam. Op één van onze vergaderingen heeft Lianne over de laatste trendanalyse een uitéénzetting en uitleg gegeven. 

Jaarplan 

Dit schooljaar is er een nieuw jaarplan gemaakt voor onze MR. Dit is besproken en behoudens enkele aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 

Schoolontwikkeling 
I.v.m. de plannen tot het bouwen van o.a. een nieuwe school wordt de MR iedere vergadering bijgepraat over de ontwikkelingen door de directeur. De MR denkt hier actief in mee.

GMR

Zes tot zeven keer per jaar vindt er een vergadering van de GMR plaats op het bestuurskantoor van Stg. “De Waarden” in Zevenbergen. Een vast lid van iedere school (een leerkracht of ouder) neemt deel aan deze vergadering. In de MR vergaderingen wordt een terugkoppeling gegeven van de behandelde onderwerpen. Voor de Hoeksteen is er afgelopen schooljaar niemand bij deze vergaderingen aanwezig geweest omdat we te maken hadden met een onvervulbare vacature. Aankomend schooljaar zullen we alles op alles zetten om deze vacature wel vervuld te krijgen. 

Vooruitblik 2019-2020 

In het schooljaar 2019-2020 zal de MR een rol blijven spelen bij de ontwikkeling van een nieuwe school en de onderwijsplannen die daaruit voortvloeien. Dit zal van alle betrokken geledingen binnen de school een grote extra inspanning gaan vergen.