Medezeggenschapsraad

Onze school heeft, zoals wettelijk verplicht, een MR. De MR op De Hoeksteen bestaat uit 3 gekozen leerkrachten en 3 gekozen ouders die 1 of meerdere kinderen bij ons op school hebben. De directeur heeft een adviserende functie binnen de MR. De MR voert met de directeur overleg over de gang van zaken op onze school.

De MR fungeert hierbij als officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschapsraad in het onderwijs.

De MR heeft tot doel ouders en personeel inspraak te geven in het beleid van de school.

De MR denkt mee over allerlei plannen van de directie en het bestuur van onze school. De medezeggenschapsraad adviseert, stemt al dan niet in met voorstellen en neemt initiatieven.

Over een aantal onderwerpen is het bestuur wettelijk verplicht advies of zelfs instemming te vragen van onze MR of van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Stichting de Waarden. In die GMR komen beleidszaken op bestuursniveau aan de orde die schooloverstijgend zijn. Voor zaken die alleen de eigen school betreffen blijft de MR de gesprekspartner. Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting, en onderhoud. Het bestuur overlegt met de GMR en vraagt advies of instemming.

Uit iedere MR van de betrokken scholen binnen Stichting De Waarden is in deze GMR een ouder of een leerkracht afgevaardigd; De Hoeksteen heeft een ouder, voor een periode van 3 jaar, afgevaardigd. Dit alles garandeert dat de belangen van alle betrokkenen bij de school serieus worden meegenomen in de besluitvorming van het bestuur en directie.

Met wat leeft onder de ouders en het personeel, wil de MR meedenken om zo een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige omgeving, waarin leerlingen en personeel zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast bemoeit de MR zich op tal van terreinen direct met de praktische gang van zaken op school zoals de verkeersveiligheid, veiligheid op school, Arbobeleid, personeelsbeleid, schooltijden enz. Verder komen ieder jaar op de agenda:

–          de schoolbegroting

–          het vakantierooster

–          indeling en verdeling van de groepen

–          de voortgang en uitwerking van het schoolplan en het zorgplan.

Verdere taken van de MR zijn:

–          contact onderhouden met de typeschool

–          organiseren van de jaarvergadering ouderraad/medezeggenschapsraad, samen met de ouderraad.

De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Voor meer informatie, vragen, onderwerpen, klachten etc. kunt u bij onze MR-leden terecht:

Barry Kuijpers: ouder                                    Johan Govers: leerkracht (voorzitter)

Edwin van Noord: ouder                               Pieta de Jonge: leerkracht

John van der Made: ouder                            Janneke Sijstermans: leerkracht (vice voorzitter)